Tullverket

2018-06-04

Nyhet

Antidumpning, cyklar från Kina

Översyn av antidumpningsåtgärder vid giltighetstidens utgång

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av cyklar med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.
De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EU) 502/2013.

Läs mer i EUT (2018/C 189/05)