Tullverket - Framtida tullhantering http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromframtidatullhantering.4.1595a16515ebddfed514bb.html Nyheter om framtida tullhantering sv Tullverket SiteVision 4.2.4 Thu, 17 Aug 2017 15:17:57 +0200 Statusrapport från EU-kommissionen Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/statusrapportfraneukommissionen.5.5c3d004415b89fa6ac7157e.html Wed, 07 Jun 2017 14:25:22 +0200 Ytterligare funktioner för nya tullagerförfarandet Det finns nu ytterligare funktioner för tullagerförfarandet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ytterligarefunktionerfornyatullagerforfarandet.5.5c3d004415b89fa6ac79cc.html Mon, 15 May 2017 15:57:04 +0200 EU-gemensam hantering av tillstånd Den 2 oktober 2017 införs EU:s gemensamma system för hantering av tulltillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamhanteringavtillstand.5.5c3d004415b89fa6ac7495.html Thu, 27 Apr 2017 09:17:10 +0200 Tullverket har påbörjat arbetet med den framtida exporten Arbetet med den framtida exportproceduren har påbörjats i Tullverket. Det är nu inne i sin analysfas och vi arbetar med att klargöra förutsättningarna för hur exportproceduren kan se ut i framtiden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketharpaborjatarbetetmeddenframtidaexporten.5.5c3d004415b89fa6ac772.html Mon, 27 Feb 2017 10:28:26 +0100 Omprövning av tullagertillstånd med externa lagringsplatser Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omprovningavtullagertillstandmedexternalagringsplatser.5.cab630d15a4bde13b6147.html Mon, 30 Jan 2017 15:00:01 +0100 Ny genomförandeplan beslutad Tullverket har beslutat om en ny version av genomförandeplanen som är den nationella projektplanen för implementeringen av den nya tullkodexen. Genomförandeplanen justeras varje år i samband med att Tullverkets verksamhetsplan beslutas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nygenomforandeplanbeslutad.5.792224361590183a4d3432f.html Thu, 22 Dec 2016 15:06:49 +0100 Vad gäller när tullagerförfarandet avslutas med transitering? När varor efter lagring ska hänföras till ett annat tullförfarande ska en ny deklaration göras och tullagerförfarandet avslutas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadgallernartullagerforfarandetavslutasmedtransitering.5.792224361590183a4d3eeb.html Thu, 15 Dec 2016 11:23:04 +0100 Mindre revidering av tidsplanen för tullager Den andra driftsättningen av det nya tullagerförfarandet har blivit något senarelagd. Istället för att driftsättas den 1 februari kommer driftsättningen att ske den 27 februari 2017. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mindrerevideringavtidsplanenfortullager.5.792224361590183a4d3d9.html Fri, 09 Dec 2016 10:04:44 +0100 Medlemsstaternas planer för implementering av UCC publicerade Nu har kommissionen publicerat medlemsstaternas nationella planer, det vi i Sverige kallar genomförandeplan, för implementeringen av den nya tullkodexen (UCC). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/medlemsstaternasplanerforimplementeringavuccpublicerade.5.226de36015804b8cf3540a0.html Tue, 06 Dec 2016 15:30:00 +0100 Hjälp till dig som skaffar system för tullagerbokföring I det nya tullagerförfarandet skiljer sig kraven på lagerbokföring väsentligt åt i jämförelse med tidigare bestämmelser. All information ska utbytas elektroniskt och det är tydligare kravställt vilka uppgifter som ska ingå. Här får du en genomgång av hur de förändrade kraven skiljer sig från tidigare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hjalptilldigsomskaffarsystemfortullagerbokforing.5.226de36015804b8cf353d6d.html Mon, 05 Dec 2016 11:02:22 +0100 Tullverket har börjat ompröva tillstånd för lagring i tullager Från den 1 maj 2016 gäller den nya tullkodexen vilket medför nya krav och villkor för tullager. Förändringarna är ganska omfattande. Exempelvis ska alla uppgifter utbytas elektroniskt och det har också skett förändringar gällande kravet på bokföring. Tullverket omprövar därför alla giltiga tillstånd till tullager. Syftet är att kontrollera att de företag som idag driver ett tullager uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett tillstånd enligt de nya reglerna. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketharborjatomprovatillstandforlagringitullager.5.226de36015804b8cf353d61.html Thu, 01 Dec 2016 12:50:27 +0100 Möte med fokus på tillstånd Den 8 november träffades representanter för Tullverket och näringslivet i en fokusgrupp för att diskutera den påbörjade omprövningen av tullagertillstånd. Mötet är en första aktivitet i det dialogforum som har bildats för tillstånd i förändring. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/motemedfokuspatillstand.5.226de36015804b8cf353c82.html